Ana içeriğe atla

Excel İşlevleri Kılavuzu | ExtendOffice


Küp

Açıklama

Argümanlar

CUBEKPIMEMBER Anahtar performans göstergesi (KPI) özelliğini döndürür connection, kpi_name, kpi_property, [caption]
CUBEMEMBER Bir küpten bir üye veya demet döndürür connection, member_expression, [caption]
CUBESET Hesaplanmış bir üye veya demet kümesi döndürür connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]
CUBESETCOUNT Bir kümedeki öğelerin sayısını döndürür set
CUBEVALUE Birden çok üye_ifadesi bağımsız değişkeni tarafından filtrelenen bir küpten toplanmış bir değer döndürür connection, [member_expression1], [member_expression2], …

veritabanı

Açıklama

Argümanlar

DAVERAGE Belirli kriterlerle eşleşen ortalamayı döndürür database, field, criteria
DCOUNT Belirtilen ölçütlerle eşleşen bir veri tabanındaki kayıt alanındaki sayıları içeren hücreleri sayar database, field, criteria
DCOUNTA Belirtilen kriterlerle eşleşen bir veri tabanındaki kayıt alanındaki hücreleri sayar database, field, criteria
DGET Veritabanının verilen alanında ölçütlerle eşleşen tek bir değer döndürür database, field, criteria
DMAX Belirli kriterlerle eşleşen maksimum değeri döndürür database, field, criteria
DMIN Belirli ölçütlerle eşleşen min değerini döndürür database, field, criteria
DPRODUCT Belirli kriterlere uyan ürünü döndürür database, field, criteria
DSTDEV Belirttiğiniz verilen ölçütlerle eşleşen örnek veritabanındaki değerleri kullanarak bir örneğe dayalı olarak bir popülasyonun standart sapmasının tahmini değerini döndürür database, field, criteria
DSTDEVP Belirttiğiniz verilen ölçütlerle eşleşen tüm veritabanındaki sayıları kullanarak bir popülasyonun standart sapmasını döndürür database, field, criteria
DSUM Verilen ölçütlerle eşleşen bir veritabanındaki sayıların toplamını döndürür database, field, criteria
DVAR Verilen koşullarla eşleşen bir alandan alınan örneğin varyansını tahmin eder database, field, criteria
DVARP Verilen koşullarla eşleşen bir alandan alınan tüm popülasyonun varyansını döndürür database, field, criteria

Tarih ve Saat

Açıklama

Argümanlar

DATE Yıl, ay ve gün ile tarih oluşturur year, month, day
DATEDIF İki tarih arasındaki yılları, ayları veya günleri döndürür start_date, end_date, unit
DATEVALUE Metin biçiminde saklanan bir tarihi geçerli bir tarihe dönüştürür date_text
DAY Günü bir tarihten (1'den 31'e kadar) bir sayı olarak alır date
DAYS İki tarih arasındaki gün sayısını alır start_date, end_date
DAYS360 2 günlük bir yılda 360 tarih arasındaki gün sayısını alır start_date, end_date, [method]
EDATE Bir tarih için n ay ekler start_date, months
EOMONTH Gelecekteki veya geçmişteki n ayın son gününü alır start_date, months
ISOWEEKNUM Belirli bir tarihten itibaren ISO hafta numarasını alır date
HOUR Saati bir tarih saatinden (0'dan 23'e) bir sayı olarak alır serial_number
MINUTE Dakikayı zamandan sayı (0 ila 59) olarak döndürür serial_number
MONTH Ayı tarihten itibaren tam sayı (1 ila 12) olarak alır serial_number
NETWORKDAYS İki tarih arasındaki iş günü sayısını alır start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL İki tarih arasındaki iş günlerini alır start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Geçerli tarih ve saati alır //
SECOND Saniyeleri zamandan sayı (0 ila 59) olarak döndürür serial_number
TIME Saat, dakika ve saniye ile zaman yaratır hour, minute, second
TIMEVALUE Bir metin dizesinden zaman alır time_text
TODAY Geçerli tarihi alır //
WEEKDAY Tarihten itibaren haftanın gününü (1'den 7'ye kadar bir sayı olarak alır) serial_number, [return_type]
WEEKNUM Bir yıl içinde verilen tarihin hafta numarasını verir serial_number, [return_type]
WORKDAY Verilen başlangıç ​​tarihine iş günlerini ekler ve bir iş günü döndürür start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Verilen başlangıç ​​tarihine iş günlerini ekler ve özel hafta sonu ve tatiller hariç bir iş günü döndürür start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR Yılı, 4 basamaklı seri numarası biçiminde verilen tarihe göre verir serial_number
YEARFRAC Kesirli yılı, verilen tarihler arasında ondalık biçimde hesaplar start_date, end_date, [basis]

Mühendislik

Açıklama

Argümanlar

BESSELI Değiştirilmiş Bessel işlevini hesaplar x, n
BESSELJ Belirtilen bir x değeri ve sırası için Bessel işlevini döndürür x, n
BESSELK Değiştirilmiş Bessel işlevini döndürür x, n
BESSELY Bessel işlevini döndürür x, n
BIN2DEC İkili sayıyı ondalık sayıya dönüştürür number
BIN2HEX İkili bir sayıyı onaltılık sayıya dönüştürür number, [places]
BIN2OCT İkili sayıyı sekizli sayıya dönüştürür number, [places]
BITAND Sağlanan iki sayının bit düzeyinde 'VE' değerini temsil eden bir ondalık sayı döndürür number1, number2
BITLSHIFT Belirtilen sayıda bit tarafından sola kaydırılan bir ondalık sayı döndürür number, shift_amount
BITOR Verilen iki sayının bit düzeyinde 'VEYA' değerini döndürür number1, number2
BITRSHIFT Belirtilen bit sayısı kadar sağa kaydırılan verilen sayıyı döndürür number, shift_amount
BITXOR Verilen iki sayının bit düzeyinde 'XOR' değerini döndürür number1, number2
COMPLEX Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya dönüştürür real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Belirli bir sayıyı bir ölçüm sisteminden diğerine dönüştürür number, from_unit, to_unit
DEC2BIN Ondalık bir sayıyı ikili sayıya dönüştürür number, [places]
DEC2HEX Ondalık bir sayıyı onaltılık sayıya dönüştürür number, [places]
DEC2OCT Ondalık bir sayıyı sekizli sayıya dönüştürür number, [places]
DELTA İki sayısal değeri karşılaştırır ve eşit olup olmadığını kontrol eder number1, number2
ERF alt_limit ve üst_limit arasında entegre edilmiş hata işlevini döndürür lower_limit, [upper_limit]
ERF.PRECISE Sıfır (0) ve bir limit arasına entegre edilmiş hata fonksiyonunu döndürür x
ERFC Alt limit ve sonsuzluk arasında tümleşik tamamlayıcı Hata işlevini döndürür x
ERFC.PRECISE Limit ve sonsuzluk arasında tümleşik tamamlayıcı Hata işlevini döndürür x
GESTEP Verilen sayının verilen adım değerinden büyük veya ona eşit olup olmadığını kontrol eder ve DOĞRU ise 1, YANLIŞ ise 0 döndürür. number, [step]
HEX2BIN Onaltılık bir sayıyı ikili sayıya dönüştürür number, [places]
HEX2DEC Onaltılık bir sayıyı ikili sayıya dönüştürür number
HEX2OCT Onaltılık bir sayıyı ikili sayıya dönüştürür number, [places]
IMABS Karmaşık bir sayının mutlak değerini döndürür inumber
IMAGINARY Belirli bir karmaşık sayının hayali katsayısını verir inumber
IMARGUMENT Belirli bir karmaşık sayının radyan cinsinden ifade edilen açıyı verir inumber
IMCONJUGATE Belirli bir karmaşık sayının karmaşık eşleniğini döndürür inumber
IMCOS Belirli bir karmaşık sayının kosinüsünü döndürür inumber
IMCOSH Belirli bir karmaşık sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür inumber
IMCOT Belirli bir karmaşık sayının kotanjantını döndürür inumber
IMCSC Belirli bir karmaşık sayının kosekantını döndürür inumber
IMCSCH Belirli bir karmaşık sayının hiperbolik kosekantını döndürür inumber
IMDIV Verilen iki karmaşık sayının bölümünü hesaplar inumber1, inumber2
IMEXP Belirli bir karmaşık sayının üstelini döndürür inumber
IMLN Belirli bir karmaşık sayının doğal logaritmasını döndürür inumber
IMLOG2 Belirli bir karmaşık sayının 2 tabanlı logaritmasını döndürür inumber
IMLOG10 Belirli bir karmaşık sayının ortak (10 tabanlı) logaritmasını döndürür inumber
IMPOWER Belirli bir güce yükseltilmiş karmaşık bir sayı döndürür inumber
IMPRODUCT Bir veya daha fazla karmaşık sayının çarpımını hesaplar inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Belirli bir karmaşık sayının gerçek katsayısını verir inumber
IMSEC Karmaşık bir sayının sekantını döndürür inumber
IMSECH Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını döndürür inumber
IMSIN Karmaşık bir sayının sinüsünü döndürür inumber
IMSINH Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü döndürür inumber
IMSQRT Karmaşık bir sayının karekökünü döndürür inumber
IMTAN Belirli bir karmaşık sayının tanjantını döndürür inumber
IMSUB İki karmaşık sayı arasındaki farkı döndürür inumber1, inumber2
IMSUM İki veya daha fazla karmaşık sayının toplamını hesaplar inumber1, [inumber2], ...
OCT2BIN Sekizli bir sayıyı ikili sayıya dönüştürür number, [places]
OCT2DEC Sekizlik bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür number
OCT2HEX Sekizlik bir sayıyı onaltılık bir sayıya dönüştürür number, [places]

mali

Açıklama

Argümanlar

ACCRINT Dönemsel olarak tahakkuk eden faiz getirisi issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Vadede tahakkuk eden faizi döndürür issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Varlıkların kullanım ömrüne dayalı bir amortisman katsayısı uygulayarak her hesap dönemi için bir varlığın doğrusal amortismanını döndürür cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Her hesap dönemi için bir varlığın doğrusal amortismanını döndürür cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS Kupon döneminin başlangıcı ile ödeme tarihi arasındaki gün sayısını verir settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS Ödeme tarihi dahil kupon dönemindeki gün sayısını verir settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Ödeme tarihinden sonraki kupon tarihine kadar hesaplanan gün sayısını verir settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Ödeme tarihinden sonraki kupon tarihini döndürür settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Ödeme tarihi ile vade tarihi arasında ödenecek kupon sayısını verir settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Ödeme tarihinden önceki kupon tarihini döndürür settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT Başlangıç ​​dönemi ile bitiş dönemi arasında bir yük için ödenen kümülatif faizi verir rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Başlangıç ​​dönemi ile bitiş dönemi arasında bir yükte ödenen kümülatif anaparayı hesaplar rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Sabit azalan bakiye yöntemi kullanarak bir varlığın belirli bir dönem için amortismanını döndürür cost, salvage, life, period, [month]
DDB Çift azalan bakiye yöntemi veya başka bir özel yöntem kullanarak bir varlığın belirli bir dönem için amortismanını döndürür cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Bir menkul kıymetin iskonto oranını döndürür settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE Kesirli gösterimde ifade edilen bir dolar değerini ondalık sayıya dönüştürür fractional_dollar, fraction
DOLLARFR Ondalık olarak ifade edilen bir dolar değerini kesirli gösterime dönüştürür decimal_dollar, fraction
DURATION Periyodik olarak faiz ödeyen bir menkul kıymetin süresini hesaplar settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Efektif yıllık faiz oranını hesaplar nominal_rate, npery
FV Bir yatırımın gelecekteki değerini hesaplar rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Ayarlanabilir faiz oranları ile toplu bir yatırımın gelecekteki değerini hesaplar principal, schedule
INTRATE Tam olarak yatırılmış bir güvenlik için faiz oranını hesaplar settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Bir yatırım veya yük için belirlenen dönem için faiz ödemesini hesaplar rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Düzenli aralıklarla meydana gelen bir dizi nakit akışı için iç getiri oranını hesaplar values, [guess]
ISPMT Bir yatırımın veya kredinin belirli bir döneminin faiz ödemesini hesaplar rate, per, nper, pv
MDURATION Bir güvenlik için değiştirilmiş Macauley süresini hesaplar settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Bir dizi nakit akışı için değiştirilmiş iç getiri oranını hesaplar values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Nominal yıllık faiz oranını hesaplar effect_rate, npery
NPER Yatırım veya kredi için dönem sayısını hesaplar rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Yatırımın net bugünkü değerini hesaplar rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE İlk periyot tek olmak üzere 100 ABD doları nominal değer başına fiyat döndürür settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD İlk periyodu tek olan menkul kıymet getirisini döndürür settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE Tek son dönem ile 100 ABD doları nominal değer başına fiyat döndürür settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Son periyodu tek olan menkul kıymet getirisini döndürür settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION Bir yatırımın belirli bir değere ulaşması için gereken dönem sayısını döndürür rate, pv, fv
PMT Bir krediyi ödemek için gereken periyodik ödemeyi verir rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Belirli bir kredi ödemesinin ana kısmını döndürür rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Periyodik faiz ödeyen 100 dolarlık nominal değer başına bir tahvilin fiyatını verir settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC İndirimli bir menkul kıymetin 100 ABD doları nominal değeri başına fiyatı verir settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin 100 ABD doları nominal değeri başına fiyatı verir settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Sabit bir faiz oranına dayalı olarak bir kredinin veya yatırımın bugünkü değerini döndürür rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Bir anüite dönemi başına faiz oranını verir nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED Tam olarak yatırılmış bir menkul kıymet için vade sonunda alınan tutarı döndürür settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Sayısal bir değer döndürür. Sonucu bir yüzde biçimine biçimlendirebilirsiniz nper, pv, fv
SLN Varlığın bir dönem için doğrusal amortismanını döndürür cost, salvage, life
SYD Belirli bir dönem için varlığın yıllarının toplam amortismanını verir cost, salvage, life, per
TBILLEQ Hazine bonosu için tahvil eşdeğeri getiri sağlar settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Hazine bonosu için 100 ABD doları başına iade fiyatı settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Hazine bonosu getirisi settlement, maturity, pr
VDB Çift azalan bakiye yöntemini kullanarak amortismanı hesaplar cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Düzensiz nakit akışları için iç getiri oranını hesaplar values, dates, [guess]
XNPV Düzensiz nakit akışları için net bugünkü değeri hesaplar rate, values, dates
YIELD Periyodik faiz ödeyen bir menkul kıymetin getirisini hesaplar settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC İndirimli bir güvenlik için yıllık getiriyi döndürür settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin yıllık getirisini verir settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

Bilgi

Açıklama

Argümanlar

CELL Belirtilen bir hücre hakkında istenen bilgileri döndürür info_type, [reference]
ERROR.TYPE Belirli bir hata değerine karşılık gelen bir sayı döndürür error_val
INFO Geçerli işletim ortamıyla ilgili ayrıntıları döndürür type_text
ISBLANK Bir hücre boş veya boşsa DOĞRU, aksi takdirde YANLIŞ döndürür value
ISERR Herhangi bir hata türü için (#N/A dışında) DOĞRU, aksi takdirde YANLIŞ döndürür value
ISERROR Başlangıçta sağlanan bir ifadenin veya değerin bir Excel hatası döndürüp döndürmediğini test eder value
ISEVEN Sağlanan bir sayının (veya sayısal ifadenin) çift olup olmadığını test eder number
ISFORMULA Bir hücrenin formül içerip içermediğini test eder reference
ISLOGICAL Sağlanan bir değerin veya ifadenin mantıksal bir değer döndürüp döndürmediğini test eder (DOĞRU ve YANLIŞ) value
ISNA Bir değerin veya ifadenin Excel #N/A hatası döndürüp döndürmediğini test eder value
ISNONTEXT Belirli bir değer metin değilse DOĞRU döndürür value
ISNUMBER Belirli bir değer bir sayı ise DOĞRU döndürür value
ISODD Belirli bir değer tek bir sayıysa DOĞRU döndürür value
ISOMITTED LAMBDA işlevinde değerin ihmal edilip edilmediğini kontrol eder argument
ISREF Verilen bir değer referans ise DOĞRU döndürür value
ISTEXT Belirli bir değer bir metin ise DOĞRU döndürür value
N Bir değeri sayıya dönüştürür value
NA #YOK hata değerini döndürür //
SHEET Excel'deki bir başvuru sayfasının dizin numarasını döndürür [value]
SHEETS Belirli bir başvurudaki sayfa sayısını döndürür [reference]
TYPE Verilen değerin türünü döndürür value

mantıksal

Açıklama

Argümanlar

AND True veya False döndürmek için birden çok koşulu test eder logical1, [logical2], ...
BYCOL Belirli bir dizideki her sütuna bir LAMBDA işlevi uygular ve sütun başına sonucu tek bir dizi olarak döndürür array, lambda(column)
BYROW Belirli bir dizideki her satıra bir LAMBDA işlevi uygular ve satır başına sonucu tek bir dizi olarak döndürür array, lambda(row)
FALSE Mantıksal YANLIŞ değerini üretir //
IF Belirli bir durum için testler logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Tuzaklar ve hatalarla ilgilenir value, value_if_error
IFNA #N/A hatalarıyla ilgili tuzaklar ve fırsatlar value, value_if_na
IFS İlk eşleşmeyi döndürmek için birden çok koşulu test eder logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
LAMBDA Bir çalışma kitabında yeniden kullanılabilecek özel işlevler oluşturur [parameter1, parameter2, …], calculation
LET Hesaplama sonuçlarına ad atar name1, name1_value, [name2/name2_value], ...,calculation
MAKEARRAY Verilen satır ve sütun sayısına göre hesaplanmış bir dizi döndürür rows, columns, lambda(r,c,calculation)
MAP Sağlanan dizi(ler)deki her bir değeri yeni bir değerle eşleyerek oluşturulan bir dizi döndürür array1, [array2], ..., lambda
NOT Argümanları veya sonuçları tersine çevirir logical
OR OR ile birden çok koşulu test eder logical1, [logical2], ...
REDUCE Diziyi birikmiş değere indirgeyerek akümülatördeki toplam değeri döndürür [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SCAN Diziyi tararken ara değerleri içeren bir dizi döndürür [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SWITCH Birden çok değerle eşleşir, ancak ilk eşleşmeyi döndürür expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Mantıksal TRUE değerini üretir //
XOR Özel VEYA işlevini gerçekleştirir logical1, [logical2], ...

Arama ve Referans

Açıklama

Argümanlar

ADDRESS Sütun numarasına ve satır numarasına göre hücre adresi referansını döndürür row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS Referansı oluşturan alanların sayısını verir reference
CHOOSE Verilen dizin numarasına göre değer bağımsız değişkeni listesinden bir değer döndürür index_num, value1, [value2], ...
CHOOSECOLS Bir dizi veya aralıktaki belirtilen sütunları döndürür array, col_num1, [col_num2],...
CHOOSEROWS Bir dizi veya aralıktaki belirtilen satırları döndürür array, row_num1, [row_num2],...
COLUMN Formülün göründüğü sütun sayısını veya verilen referansın sütun numarasını döndürür reference
COLUMNS Belirli bir dizideki veya başvurudaki toplam sütun sayısını döndürür array
DROP Verilen sayıya göre bir dizideki belirli satırları veya sütunları döndürür array, rows, [columns]
EXPAND Bir diziyi belirtilen sayıda satır ve sütun boyutuna genişletir veya doldurur array, rows, [columns], [pad_with]
FIELDVALUE Hisse Senetleri veya Coğrafya veri türleri gibi bağlantılı veri türlerinden alan verilerini alır value, field_name
FILTER Bir dizi veriyi filtreler ve eşleşen sonuçları dinamik olarak döndürür array, include, [if_empty]
FORMULATEXT Belirli bir başvurudan metin dizesi olarak bir formül döndürür reference
GETPIVOTDATA Pivot tablo yapısına dayalı verileri döndürür data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP İlk satırı eşleştirerek tabloda bir değer arar value, table, row_index, [range_lookup]
HSTACK Çoklu dizileri yatay olarak tek bir büyük dizide birleştirir array1,[array2],...
HYPERLINK Belirli bir web sayfasına, bir hücre referansına bağlanan bir köprü oluşturur link_location, [friendly_name]
INDEX Bir aralıktan veya diziden belirli bir konuma göre görüntülenen değeri verir array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Bir metin dizesini geçerli bir referansa dönüştürür ref_text, [a1]
LOOKUP Tek sütunlu bir aralıkta belirli bir değer bulur lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Bir dizideki bir öğenin konumunu alır lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Bir başlangıç ​​noktasından bir referans uzaklığı döndürür reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Bir referansın satır numarasını döndürür [reference]
ROWS Başvuru veya dizideki satır sayısını döndürür array
SORT Bir aralığın veya dizinin içeriğini artan veya azalan düzende sıralar array, [sort_index], [sort_order], [by_col]
SORTBY Karşılık gelen bir aralık veya dizideki değerlere göre bir aralığın veya dizinin içeriğini sıralar array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...
TAKE Belirli bir dizinin başlangıcından veya sonundan belirli sayıda bitişik satır veya sütun döndürür array, rows,[columns]
TOCOL Bir diziyi veya aralığı tek bir sütuna dönüştürür array, [ignore], [scan_by_column]
TOROW Bir diziyi veya aralığı tek bir satıra dönüştürür array, [ignore], [scan_by_column]
TRANSPOSE Bir aralığın veya dizinin yönünü döndürür array
UNIQUE Bir dizi veriden benzersiz değerler çıkarır array, [by_col], [exactly_once]
VLOOKUP İlk sütunda eşleştirerek bir tabloda bir değer arar ve belirli bir sütundan değer döndürür lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
VSTACK Birden çok diziyi dikey olarak tek bir büyük dizide birleştirir array1,[array2],...
WRAPROWS Her satırdaki değer sayısını belirterek tek bir satırı veya sütunu birden çok satıra dönüştürür. avector, wrap_count, [pad_with]
WRAPCOLS Her sütundaki değerlerin sayısını belirterek tek bir satırı veya sütunu birden çok sütuna dönüştürür. vector, wrap_count, [pad_with]
XMATCH Dikey veya yatay bir dizi veya aralıkta belirtilen bir değerin göreli konumunu döndürür lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode]

Matematik ve Trigonometri

Açıklama

Argümanlar

ABS Sayının mutlak değerini döndürür number
ACOS Sayının arkkosinüsünü (ters kosinüs) döndürür number
ACOSH Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür number
ACOT Sayının ark kotanjantını (ters kotanjant) döndürür number
ACOTH Bir sayının ters hiperbolik kotanjantını döndürür number
AGGREGATE Kullanılan belirli işleve dayalı olarak döndürür function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Verilen roma numarasına göre arapça bir sayı döndürür text
ASIN Radyan cinsinden bir üçgen açısı verir number
ASINH Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür number
ATAN Bir sayının arktanjantını (ters tanjantı) döndürür number
ATAN2 Belirtilen x ve y koordinatlarının arktanjantını (ters tanjantı) döndürür x_num, y_num
ATANH Bir sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür number
BASE Dönüştürülen sayının metin temsilini başka bir tabana döndürür number, radix, [min_length]
CEILING Sayıyı en yakın kata yuvarlar number, multiple
CEILING.MATH Sayıyı en yakın kata veya en yakın tam sayıya yuvarlar number, [significance], [mode]
CEILING.PRECISE En yakın tam sayıya veya belirtilen anlamlılığın en yakın katına yuvarlanan bir sayı döndürür number, [significance]
COMBIN Belirli sayıda öğe için kombinasyon sayısını döndürür number, number_chosen
COMBINA Tekrarlara izin verilen belirli sayıda öğe için kombinasyon sayısını döndürür number, number_chosen
COS Radyan cinsinden verilen bir açının kosinüsünü verir number
COSH Belirli bir sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür number
COT Bir açının kotanjantını radyan cinsinden hesaplayın number
COTH Radyan cinsinden bir hiperbolik açının hiperbolik kotanjantını döndürür number
CSC Radyan cinsinden sağlanan bir açının kosekantını döndürür array, number
CSCH Radyan cinsinden sağlanan bir açının hiperbolik kosekantını döndürür array, number
DECIMAL Ondalık sayıyı döndürür text, radix
DEGREES Derece cinsinden bir açı döndürür angle
EVEN Sayıları sıfırdan en yakın çift tam sayıya yuvarlar number
EXP n'inci güce yükseltilmiş e sabitinin sonucunu döndürür number
FACT Belirli bir sayının faktöriyelini döndürür number
FACTDOUBLE Belirli bir sayının çift faktöriyelini döndürür number
FLOOR Belirli bir sayıyı belirtilen anlamlılığın en yakın katına yuvarlar number, significance
FLOOR.MATH Belirli bir sayıyı, belirtilen anlamlılığın en yakın tamsayısına veya en yakın katına yuvarlar number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Belirli bir sayıyı, belirtilen anlamlılığın en yakın tamsayısına veya en yakın katına yuvarlar number, [significance]
GCD İki veya daha fazla tamsayının en büyük ortak bölenini döndürür number1, [number2], ...
INT Bir sayının tamsayı kısmını en yakın tam sayıya yuvarlayarak döndürür number
ISO.CEILING En yakın tamsayıyı veya en yakın anlamlılık katını yukarı yuvarlar number, [significance]
LCM Tam sayıların en küçük ortak katını döndürür number1, [number2], ...
LN Belirli bir sayının doğal logaritmasını döndürür number
LOG Belirtilen bir tabanı kullanarak bir sayının logaritmasını döndürür number, [base]
LOG10 Belirli bir sayının 10 tabanlı logaritmasını döndürür number
MDETERM Bir dizinin matris determinantını döndürür array
MINVERSE Belirli bir dizinin ters matrisini döndürür array
MMULT İki dizinin matris ürünlerini döndürür array1, array2
MOD Bölme işleminden sonra kalanı verir number, divisor
MROUND Belirtilen en yakın kata yuvarlanmış bir sayı döndürür number, multiple
MULTINOMIAL Sağlanan değerlerin toplamının faktöriyelinin, bu değerlerin faktöriyellerinin çarpımına oranını verir number1, [number2], ...
MUNIT Belirtilen boyut için bir birim matrisi döndürür dimension
NEGBINOM.DIST Negatif binom dağılımını döndürür number_f, number_s, probability_s, cumulative
ODD Bir sayıyı en yakın tek tam sayıya yuvarlar number
PI Pi olarak adlandırılan matematiksel sabitin 3.14159265358979 sayısını döndürür //
POWER Belirli bir güce yükseltilmiş bir sayının sonucunu döndürür number, power
PRODUCT Argüman olarak sağlanan hücre değerlerinin çarpımını hesaplar number1, [number2], ...
QUOTIENT Bir bölümün yalnızca tamsayı kısmını döndürür numerator, denominator
RADIANS Dereceyi radyana dönüştürür angle
RAND 0 ile 1 arasında rastgele bir gerçek sayı döndürür //
RANDBETWEEN Verilen iki sayı arasında rastgele bir tam sayı döndürür bottom, top
ROMAN Arapça bir sayıyı metin olarak Roma rakamına dönüştürür number, [form]
ROUND Bir sayıyı belirtilen sayıda basamağa yuvarlar number, num_digits
ROUNDDOWN Bir sayıyı yukarı (sıfıra doğru) belirtilen sayıda basamağa yuvarlar number, num_digits
ROUNDUP Bir sayıyı yukarı (sıfırdan uzağa) belirtilen sayıda basamağa yuvarlar number, num_digits
SEC Radyan cinsinden sağlanan bir açının sekantını verir number
SECH Radyan cinsinden bir açının hiperbolik sekantını döndürür number
SERIESSUM Bir güç serisinin toplamını döndürür x, n, m, coefficients
SIGN Bir sayının işaretini döndürür number
SIN Radyan cinsinden bir açının sinüsünü döndürür number
SINH Bir sayının hiperbolik sinüsünü döndürür number
SQRT Bir sayının karekökünü döndürür number
SQRTPI Verilen bir sayının pi ile çarpımının karekökünü verir number
SUBTOTAL Bir liste veya veritabanındaki ara toplamı döndürür function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Sayıların toplamını döndürür number1, [number2], …
SUMIF Belirli ölçütlere dayalı olarak bir sayı listesinin toplamını verir range, criteria, sum_range
SUMIFS Tüm belirli ölçütleri karşılayan sayıların listesinin toplamını verir sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT Çarpılan ve toplanan dizilerin sonucunu döndürür array1, [array2], ...
SUMSQ Değerlerin karelerinin toplamını döndürür number1, [number2], …
SUMX2MY2 Verilen iki dizideki karşılık gelen değerlerin kareleri farkının toplamını verir array_x, array_y
SUMX2PY2 Verilen iki dizideki karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir array_x, array_y
SUMXMY2 Verilen iki dizideki karşılık gelen değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir array_x, array_y
TAN Bir açının teğet değerini verir number
TANH Sağlanan bir sayının hiperbolik tanjantını döndürür. number
TRUNC Belirli bir kesinliğe dayalı olarak kesilmiş bir sayı döndürür number, num_digits

Istatistiksel

Açıklama

Argümanlar

AVEDEV Sağlanan sayıların ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir number1, [number2], ...
AVERAGE Verilen sayıların ortalamasını (aritmetik ortalama) verir number1, [number2], ...
AVERAGEA Sağlanan değerlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) döndürür value1, [value2], ...
AVERAGEIF Verilen ölçütleri karşılayan bir aralıktaki sayıların ortalamasını (aritmetik ortalama) verir range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Bir veya daha fazla sağlanan ölçütü karşılayan bir aralıktaki sayıların ortalamasını (aritmetik ortalama) döndürür average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BETA.DIST Genellikle bir şeyin numuneler arasındaki yüzde değişimini incelemek için kullanılan beta dağılımını döndürür. x, alpha, beta, cumulative, [A], [B]
BETA.INV Belirtilen bir beta dağılımı için kümülatif beta olasılık yoğunluk fonksiyonunun tersini verir probability, alpha, beta, [A], [B]
BETADIST R kümülatif beta olasılık yoğunluk fonksiyonunu döndürür x, alpha, beta, [A], [B]
BETAINV R kümülatif beta olasılık yoğunluk fonksiyonunun tersini döndürür probability, alpha, beta, [A], [B]
BINOM.DIST Bireysel terim binominal dağılım olasılığını döndürür number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST Bireysel terim binominal dağılım olasılığını döndürür number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOM.DIST.RANGE Belirli bir aralığa düşen belirli sayıda denemeden elde edilen başarı sayısı için binom dağılımı olasılığını döndürür trials, probability_s, number_s, [number_s2]
BINOM.INV Kümülatif binom dağılımının bir ölçütten büyük veya ona eşit olduğu minimum değeri döndürür trials, probability_s, alpha
CRITBINOM Kümülatif binom dağılımının bir ölçütten büyük veya ona eşit olduğu minimum değeri döndürür trials, probability_s, alpha
CHISQ.DIST Ki-kare dağılımının sol kuyruklu olasılığını verir x, deg_freedom, cumulative
CHISQ.DIST.RT Ki-kare dağılımının sağ kuyruklu olasılığını verir x, deg_freedom
CHISQ.INV Ki-kare dağılımının sol kuyruklu olasılığının tersini verir probability, deg_freedom
CHISQ.INV.RT Ki-kare dağılımının sağ kuyruklu olasılığının tersini verir probability, deg_freedom
CHISQ.TEST Sağlanan iki veri kümesinin ki-kare dağılımını döndürür actual_range, expected_range
CONFIDENCE.NORM Bir popülasyon ortalaması için güven aralığını hesaplamak için normal bir dağılım kullanır alpha, standard_dev, size
CONFIDENCE.T Bir popülasyon ortalaması için güven aralığını hesaplamak için öğrenci dağılımını kullanır alpha, standard_dev, size
CORREL İki hücre aralığının korelasyon katsayısını verir array1, array2
COUNT Sayı içeren hücre sayısını döndürür value1, [value2]
COUNTA Boş hücreler hariç hücre sayısını verir value1, [value2]
COUNTBLANK Boş hücre sayısını döndürür range
COUNTIF Acriterion'u karşılayan hücre sayısını verir range, criteria
COUNTIFS Birden çok kriteri karşılayan hücre sayısını verir criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
COVARIANCE.P İki veri kümesinin popülasyon varyansını döndürür array1, array2
COVARIANCE.S İki veri kümesinin örnek varyansını döndürür array1, array2
COVAR İki veri kümesinin varyansını döndürür array1, array2
DEVSQ Örnek ortalamadan sapmaların karelerinin toplamını verir number1, [number2], ...
EXPON.DIST Verilen x değerine ve dağılımın parametresine göre üstel dağılımı döndürür array1, arry2, cumulative
EXPONDIST Verilen x değerine ve dağılımın parametresine göre üstel dağılımı döndürür array1, arry2, cumulative 
F.DIST F olasılık dağılımını verir x, deg_freedom1, deg_freedom2, cumulative
FDIST (Sağ kuyruklu) F olasılık dağılımını döndürür x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.DIST.RT (Sağ kuyruklu) F olasılık dağılımını hesaplar x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.INV F olasılık dağılımının tersini verir probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FINV (Sağ kuyruklu) F olasılık dağılımının tersini verir probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FISHER Sağlanan bir değerin (x) Fisher dönüşümünü döndürür x
FISHERINV Sağlanan bir değerin (y) Fisher dönüşümünün tersini döndürür y
F.INV.RT (Sağ kuyruklu) F olasılık dağılımının tersini hesaplar probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FORECAST Doğrusal bir eğilime sahip bir değeri tahmin eder x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Mevsimsel bir eğilime sahip bir değeri tahmin eder target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için güven aralığını hesaplar target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Mevcut değerlere ve zaman çizelgesine dayalı olarak mevsimsel bir kalıbın uzunluğunu döndürür values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Zaman serisi tahmininin bir sonucu olarak belirli bir istatistiksel değer döndürür values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Doğrusal bir eğilime sahip bir değeri tahmin eder x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Bir frekans dağılımı döndürür data_array, bins_array
F.TEST Verilen iki dizi veya aralık için bir F testinin sonucunu verir array1, array2
FTEST Verilen iki dizi veya aralık için bir F testinin sonucunu verir array1, array2
GAMMA Belirtilen bir sayı için gama işlevinin değerini döndürür x
GAMMA.DIST Gama dağılımını döndürür x, alpha, beta, cumulative
GAMMADIST Gama dağılımını döndürür x, alpha, beta, cumulative
GAMMA.INV Gama kümülatif dağılımının tersini döndürür probability, alpha, beta
GAMMAINV Gama kümülatif dağılımının tersini döndürür probability, alpha, beta
GAMMALN Gama işlevinin doğal logaritmasını döndürür, Γ(n) x
GAMMALN.PRECISE Gama işlevinin doğal logaritmasını döndürür, Γ(n) x
GAUSS Standart bir normal popülasyonun bir üyesinin ortalama ile ortalamadan z standart sapma arasında kalma olasılığını hesaplar z
GEOMEAN Bir dizi pozitif sayının geometrik ortalamasını verir number1, [number2], ...
GROWTH Belirli bir veri kümesine dayalı olarak tahmin edilen üstel BÜYÜME'yi döndürür known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const]
HARMEAN Bir dizi pozitif sayının harmonik ortalamasını döndürür number1, [number2], ...
HYPGEOM.DIST Hipergeometrik dağılımın değerini döndürür sample_s, number_sample, population_s, number_pop, cumulative
HYPGEOMDIST Hipergeometrik dağılımın değerini döndürür sample_s, number_sample, population_s, number_pop
INTERCEPT Verilen x değerlerini ve y değerlerini kullanarak doğrusal bir regresyon çizgisinin y eksenini keseceği noktayı hesaplar known_ys, known_xs
KURT Sağlanan bir veri kümesinin basıklığını döndürür number1, [number2], ...
LARGE Dizideki k'inci en büyük sayıyı döndürür array, k
LINEST "En küçük kareler" yöntemini kullanarak, sağlanan x değeri ve y değeri kümesine dayalı olarak en uygun düz çizginin istatistiğini döndürür known_ys, known_xs, [const], [stats]
LOGEST Sağlanan y ve x değerleri kümesine en iyi uyan üstel bir eğri ve eğriyi tanımlayan bir değerler dizisi döndürür known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]
LOGNORM.DIST Belirli bir x değeri için lognormal dağılımı hesaplar x, mean, standard_dev, cumulative
LOGNORMDIST Belirli bir x değeri için lognormal dağılımı hesaplar x, mean, standard_dev
LOGNORM.INV Belirli bir x değeri için ters lognormal dağılımı döndürür probability, mean, standard_dev
LOGINV Belirli bir x değeri için ters lognormal dağılımı döndürür probability, mean, standard_dev
MAX Sağlanan değerler kümesindeki en büyük değeri döndürür, mantıksal değerleri yok sayar number1, [number2], ...
MAXA Sağlanan değerler kümesindeki en büyük değeri döndürür value1, [value2], ...
MAXIFS Belirtilen ölçüt kümesindeki bir değer aralığının en büyük değerini döndürür max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN Sağlanan sayıların ortasındaki sayıyı döndürür number1, [number2], ...
MIN Sağlanan verilerden en küçük sayıyı döndürür number1, [number2], ...
MINA Sağlanan bir dizi değerden en küçük sayısal değeri döndürür value1, [value2], ...
MINIFS Bir veya daha fazla sağlanan ölçütü karşılayan bir aralıktaki en küçük sayısal değeri döndürür min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Bir sayı kümesinde en sık meydana gelen sayıyı döndürür number1, [number2], ...
MODE.MULT Bir sayı kümesinde en sık meydana gelen sayıların dikey bir dizisini döndürür number1, [number2], ...
MODE.SNGL Bir sayı kümesinde en sık meydana gelen sayıyı döndürür number1, [number2], ...
NORM.DIST Normal kümülatif dağılım işlevini veya olasılık yoğunluk işlevini döndürür x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST Normal kümülatif dağılım işlevini veya olasılık yoğunluk işlevini döndürür x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV Normal kümülatif dağılımın tersini döndürür probability, mean, standard_dev
NORMINV Normal kümülatif dağılımın tersini döndürür probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST Standart normal kümülatif dağılım işlevini veya olasılık yoğunluk işlevini döndürür z, cumulative
NORMSDIST Standart normal kümülatif dağılım işlevini döndürür z
NORM.S.INV Standart normal kümülatif dağılımın tersini döndürür probability
NORMSINV Standart normal kümülatif dağılımın tersini döndürür probability
PEARSON Pearson moment çarpım korelasyon katsayısını verir array1, array2
PERCENTILE k'inci yüzdelik dilimi döndürür, k, dahil olmak üzere 0 ile 1 arasındadır array, k
PERCENTILE.EXC k'inci yüzdelik dilimini döndürür, k, 0 ile 1 arasıdır. array, k
PERCENTILE.INC k'inci yüzdelik dilimi döndürür, k, dahil olmak üzere 0 ile 1 arasındadır array, k
PERCENTRANK Veri kümesindeki bir değerin sıralamasını, veri kümesinin yüzdesi olarak döndürür array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Bir veri kümesindeki bir değerin sıralamasını, veri kümesinin yüzdesi olarak (0 ve 1 hariç) döndürür array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Bir veri kümesindeki bir değerin sıralamasını, veri kümesinin yüzdesi olarak (0 ve 1'i içerir) döndürür array, x, [significance]
PERMUT Bir dizi nesneden belirli sayıda nesnenin permütasyon sayısını döndürür (tekrarlara izin verilmez) number, number_chosen
PERMUTATIONA Bir dizi nesneden belirli sayıda nesnenin permütasyon sayısını döndürür (tekrarlara izin verir) number, number_chosen
PHI Belirli bir sayı için standart bir normal dağılım için yoğunluk dağılımının değerini döndürür x
POISSON Belirli bir zaman içinde meydana gelen olayların sayısını tahmin etmek için kullanılan Poisson dağılımını döndürür x, mean, cumulative
POISSON.DIST Belirli bir zaman içinde meydana gelen olayların sayısını tahmin etmek için kullanılan Poisson dağılımını döndürür x, mean, cumulative
PROB Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olma olasılığını döndürür x_range, prob_range, [lower_limit], [uppeer_limit]
QUARTILE Bir veri kümesi için çeyreği döndürür array, quart
QUARTILE.EXC 0'dan 1'e özel bir yüzdelik aralığına dayalı olarak bir veri kümesi için çeyreği döndürür array, quart
QUARTILE.INC 0 ile 1 arasında bir yüzdelik aralığına dayalı olarak bir veri kümesi için çeyreği döndürür array, quart
RANDARRAY Bir dizi rastgele sayı döndürür [rows], [columns], [min], [max], [integer]
RANK Aynı listedeki sayılara karşı bir sayının sırasını döndürür number, ref, [order]
RANK.AVG Aynı listedeki sayılara karşı bir sayının sırasını döndürür number, ref, [order]
RANK.EQ Aynı listedeki sayılara karşı bir sayının sırasını döndürür number, ref, [order]
RSQ Pearson moment çarpım korelasyon katsayısının karesini verir known_ys, known_xs
SEQUENCE Bir dizide sıralı sayıların bir listesini oluşturmaya izin verir rows, [columns], [start], [step]
SKEW Bir dizi değerin dağılımının çarpıklığını döndürür number1, [number2], ...
SKEW.P Tüm popülasyonu temsil eden bir veri dağılımının çarpıklığını döndürür number1, [number2], ...
SLOPE Sağlanan y değerlerine ve x değerlerine dayalı olarak bir regresyon çizgisinin eğimini verir known_y's, known_x's
SMALL Sayısal değerler kümesinden k. en küçük değeri döndürür array, k
STANDARDIZE Bir veri kümesinin ortalama ve standart sapmasına dayalı bir dağılımdan normalleştirilmiş bir değer (z-puanı) döndürür x, mean, standard_dev
STDEV Belirli bir veri örneğine dayalı olarak standart sapmayı döndürür number1, [number2], ...
STDEV.P Tüm popülasyona dayalı standart sapmayı döndürür value1, [value2], ...
STDEV.S Belirli bir veri örneğine dayalı olarak standart sapmayı döndürür number1, [number2], ...
STDEVA Bir popülasyon örneğine dayalı standart sapmayı döndürür number1, [number2], ...
STDEVP Tüm popülasyona dayalı standart sapmayı döndürür value1, [value2}, ...
STDEVPA Verilen tüm popülasyona dayalı standart sapmayı hesaplar value1, [value2], ...
STEYX Doğrusal bir regresyonda her x için öngörülen y değerinin standart hatasını döndürür known_ys, known_xs
T.DIST Öğrencinin sol kuyruklu t dağılımını döndürür x, deg_freedom, cumulative
T.DIST.2T Öğrencinin iki kuyruklu t dağılımını döndürür x, deg_freedom
T.DIST.RT Öğrencinin sağ kuyruklu t dağılımını döndürür x, deg_freedom
TDIST Öğrencinin t dağılımını döndürür x, deg_freedom, tails
T.INV Student'in sol kuyruklu t dağılımının tersini verir probability, deg_freedom
TINV Student'in t dağılımının iki uçlu tersini verir probability, deg_freedom
T.INV.2T Student'in iki kuyruklu dağılımının tersini verir probability, deg_freedom
TREND Doğrusal bir eğilim boyunca değerleri tahmin eder known_y's, [known_x's], [new_x's], [const]
TRIMMEAN Veri kümesinin iç ortalamasını döndürür array, percent
T.TEST Bir Student t-testi ile ilişkili olasılığı verir array1, array2, tails, type
TTEST Bir Student t-testi ile ilişkili olasılığı verir array1, array2, tails, type
VAR Belirli bir örneğe göre varyansı döndürür number1, [number2], ...
VAR.P Tüm popülasyona dayalı varyansı döndürür number1, [number2], ...
VAR.S Belirli bir örneğe göre varyansı döndürür number1, [number2], ...
VARA Belirli bir örneğe göre varyansı döndürür value1, [value2], ...
VARP Tüm popülasyona dayalı varyansı döndürür number1, [number2], ...
VARPA Tüm popülasyona dayalı varyansı döndürür value1, [value2], ...
WEIBULL Weibull olasılık yoğunluğu işlevini veya Weibull kümülatif dağılımını döndürür x_range, alpha, betta, cumulative
WEIBULL.DIST Weibull olasılık yoğunluğu işlevini veya Weibull kümülatif dağılımını döndürür x_range, alpha, betta, cumulative
ZTEST Çeşitli analizler için yararlı olan bir z testinin tek kuyruklu P değerini döndürür array, x, [sigma]
Z.TEST Çeşitli analizler için yararlı olan bir z testinin tek kuyruklu P değerini döndürür array, x, [sigma]

Metin

Açıklama

Argümanlar

ARRAYTOTEXT Bir diziyi veya aralığı bir metin dizesine dönüştürür array, [format]
ASC Bir dizenin ilk karakteri için ASCII kodunu döndürür text
BAHTTEXT Bir sayıyı Tayland metnine “Baht” bir sonek ile dönüştürür (Tay para birimi บาท ถ้วน) number
CHAR Bir sayı ile belirtilen karakteri döndürür number
CLEAN Verilen metinden yazdırılamayan tüm karakterleri kaldırır text
CODE Belirli bir metin dizesindeki ilk karakterin sayısal kodunu döndürür text
CONCAT Birden çok sütun, satır veya aralıktaki metinleri birleştirir text1, [text2], ...
CONCATENATE Birden çok hücreden iki veya daha fazla metin öğesini tek bir hücrede birleştirir text1, [text2], ...
DBCS Bir metin dizesinde yarım genişlikli (tek bayt) karakterleri tam genişlikli (çift bayt) karakterlere dönüştürür text
DOLLAR Bir sayıyı para birimi biçiminde metne dönüştürür number, decimals
EXACT Karşılaştırılan iki dize tamamen aynıysa TRUE döndürür veya FALSE döndürür text1, text2
FIND Bir dizenin başlangıç ​​konumunu diğerinin içinde döndürür find_text, within_text, [start_num]
FINDB Bir dizgenin başlangıç ​​konumunu bir diğerinin içinde bayt cinsinden döndürür find_text, within_text, [start_num]
FIXED Ondalık olarak biçimlendirilmiş ve metin olarak temsil edilen bir sayı döndürür number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Bir metin dizesinin solundan dizeyi çıkarır text, [num_chars]
LEFTB Bir metin dizesinin solundaki dizenin belirtilen baytlarını ayıklar text, [num_bytes]
LEN Bir dizenin uzunluğunu sayar text
LENB Bir dizenin uzunluğunu bayt cinsinden sayar text
LOWER Metin dizesindeki küçük harfler text
MID Metin dizesinin ortasındaki belirli karakterleri döndürür text, start_num, num_chars
MIDB Bir metin dizesinden belirttiğiniz konumdan belirli bayt karakterlerini döndürür text, start_num, num_bytes
NUMBERVALUE Metin olarak saklanan sayıdan gerçek sayıyı döndürür text, [decimal_separator], [group_separator]
PHONETIC Bir metin dizisinden fonetik (furigana) karakterleri çıkarır reference
PROPER Metin dizelerini uygun duruma dönüştürür text
REPLACE Metin dizesinden verilen konuma göre karakterleri bulur ve yeni bir metinle değiştirir old_text, start_num, num_chars, new_text
REPLACEB belirttiğiniz bayt sayısına göre bir metin dizesinin bir kısmını yeni bir metin dizesiyle değiştirir old_text, start_num, num_bytes, new_text
REPT Belirli sayıda tekrarlanan metni döndürür text, number_times
RIGHT Metni bir metin dizesinin sağından çıkarır text, [num_chars]
RIGHTB Bir metin dizesinin sağındaki dizenin belirtilen baytlarını ayıklar text, [num_bytes]
SEARCH Verilen metin dizesinden belirli bir karakterin veya metnin konumunu döndürür find_text, within_text, [start_num]
SEARCHB Bir dizgenin başlangıç ​​konumunu bir diğerinin içinde bayt cinsinden döndürür find_text, within_text, [start_num]
SUBSTITUTE Verilen metne göre metni değiştirir text, new_text, old_text, [instance_num]
T Bir değerin başvurduğu metni döndürür value
TEXT Sayıyı belirli bir formatta metne dönüştürür text, format_text
TEXTAFTER Belirli bir alt dize veya sınırlayıcıdan sonra oluşan metni alır ve döndürür text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTBEFORE Belirli bir alt dizeden veya sınırlayıcıdan önce oluşan metni alır ve döndürür text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTJOIN Belirli bir sınırlayıcı ile birden çok değeri birleştirir delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TEXTSPLIT Metin dizelerini belirli bir sınırlayıcıya göre böler text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with]
TRIM Metin dizesindeki fazladan boşlukları kaldırır text
UNICHAR Verilen sayıya göre Unicode karakterini döndürür number
UNICODE Verilen metnin ilk karakterine göre sayıyı döndürür text
UPPER Belirli bir metnin tüm harflerini büyük harfe dönüştürür text
VALUE Metni sayıya dönüştürür text
VALUETOTEXT Belirtilen herhangi bir değeri metne dönüştürür value, [format]

Açıklama

Argümanlar

ENCODEURL Metni URL kodlu bir dizeye dönüştürür text
FILTERXML Verilen XPath'i kullanarak XML metninden belirli değerleri döndürür xml, xpath
WEBSERVICE Bir web hizmetinden veri döndürür url